მეორე სამუშო პაკეტი – თანამშრომლობასა და მხარდაჭერა,

პარტნიორთა პროფესიონალური მხარდაჭერა რათა არ მოხდეს გადახვევა/აცდენა იმ მისაღწევი მიზნებისა და შედეგებიდან, რომლებსაც პროექტი PROFILES და ამ პროგრამით დაინტერერსებული მხარეები ისახავენ მიზნად. 

The PROFILES project has received funding from the European Community’s Seventh Framework Programme under grant agreement no. 266589